Log ind

Kommissorium for nationale hæmatologiske patientinformationer under DHS

Den tværfaglige arbejdsgruppe har til formål at udarbejde og løbende opdatere de fælles udkast til patientinformationer for de hyppigst anvendte hæmatologiske behandlinger (kemoterapi, immunterapi, radioimmunterapi, strålebehandling, symptomlindrende behandlinger, andre) – med undtagelse af protokollerede behandlinger.

Patientinformationerne opdateres løbende, mindst hvert andet år.

Patientinformationerne er frit tilgængelige for landets hæmatologiske afdelinger. Den enkelte afdeling har dog selv det endelige ansvar for det faglige indhold.

Patientinformationerne vil være tilgængelige på www.hematology.dk, Hæm Fælles DMCG, (log ind som medlem), Fælles nationale patientinformationer. Her vil patientinformationerne være tilgængelige som PDF-filer.

Medlemmer af arbejdsgruppen er op til 3 repræsentanter fra hver af landets 11 hæmatologiske afdelinger. Gruppen består af såvel sygeplejersker som læger. Medlemmerne forpligter sig til at deltage i udvalgets arbejde i minimum 2 år for at sikre kontinuitet. Ud af sin midte vælger gruppen en formand. Formanden er på valg hver andet år. Ingen tidsbegrænsning.

Sekretæren for Hæmatologisk Fælles DMCG deltager i alle møder og yder sekretærassistance for gruppen, herunder optagelse af referat fra møderne. Ved behov kan formanden for Hæmatologisk Fælles DMCG også deltage.

Gruppen refererer til bestyrelsen for Hæmatologisk Fælles DMCG med direkte reference til formanden for Hæmatologisk Fælles DMCG. Mødeafholdelse samt rejseudgifter for arbejdsgruppens medlemmer refunderes af Hæmatologisk Fælles DMCG.

Referat fra fælles nationale varslingsmøder tilgår arbejdsgruppen. De enkelte afdelingsledelser er også ansvarlige for at melde nye behandlinger ind til gruppen.

Proceduren for godkendelse af gruppens udkast:

 1. Udarbejdelse af 1. udkast
 2. Indhentning af kommentarer fra arbejdsgruppen
 3. Indarbejdelse af kommentarer i dokumentet
 4. Evt. kommentering hos kommunikationseksperter
 5. Høring hos lægemiddelstyrelsens hæmatologiske repræsentant
 6. Godkendelse i arbejdsgruppen
 7. Gøres tilgængelig på lukket del af hjemmeside.

Patientinformationerne skal koncentrere sig om at beskrive hvilke stoffer, der indgår i kuren, kurens virkning, bivirkninger og senfølger af behandlingen. Form og sprog skal følge anerkendte principper for skriftlig formulering.

Ved hvert møde udarbejdes et referat, som sendes til alle gruppens medlemmer inden for 1 uge. Såfremt der ikke er indsigelser til referatet inden for en uge er det godkendt. Det godkendte referat fremsendes til formanden for Hæmatologisk Fælles DMCG samt afdelingsledelserne på landets hæmatologiske afdelinger til orientering.

Der afholdes årligt 2 – 4 møder. Formanden er ansvarlig for at indkalde til møder, herunder rundsende dagsorden. Dagsorden bør som minimum indeholde:

 1. Gennemgang af de eksisterende patientinformationer mhp. behov for revision
 2. Nye patientinformationer
 3. Fordeling af arbejdsopgaver
 4. Evt.